ikona słuchawki 504 084 282 Rejestracja

DIAGNOZA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Składa się z trzech spotkań. Na pierwszym spotkaniu terapeuta przeprowadza obszerny wywiad z rodzicem (trwający ok. 50 minut). Ponadto rodzic dostaje do wypełnienia kwestionariusz sensomotoryczny. Drugie spotkanie odbywa się z dzieckiem i terapeutą. Podczas diagnozy wykonuje się testy i obserwacje z zakresu integracji sensorycznej. Trzecie spotkanie to omówienie diagnozy z rodzicem.

DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA

Diagnoza obejmuje badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego, funkcji połykowej, oddechowej, badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej, kinestezji mowy (czucia ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym głoskom), płynności mowy i prozodii mowy (rytmu, melodii, akcentu), badanie emisji głosu oraz ocenę funkcji głosowej.

DIAGNOZA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Diagnoza dzieci i niemowląt z zakresu rehabilitacji obejmuje ocenę jakości wzorców ruchowych, postawy i stóp, ocenę odruchów niemowlęcych oraz motoryki spontanicznej.

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii (lub ryzyka wystąpienia tych problemów) to badanie złożonych procesów poznawczych, które wpływają na umiejętność pisania i czytania. Podczas diagnozy badany jest poziom inteligencji ogólnej, pamięć wzrokowa i słuchowa, percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, koncentracja uwagi.

DIAGNOZA TERAPII RĘKI

Przed rozpoczęciem terapii ręki odbywa się wnikliwa obserwacja i diagnoza dziecka uwzględniająca nie tylko poziom sprawności motorycznej samej ręki, ale także występowanie ewentualnych dysfunkcji w zakresie jego rozwoju psychoruchowego. Diagnoza obejmuje wywiad z opiekunem oraz próby odnoszące się do takich obszarów funkcjonowania dziecka jak orientacja w schemacie własnego ciała, napięcie mięśniowe i umiejętność jego dystrybucji, sprawność ogólna, sprawność w obrębie kończyn górnych. Następnie opracowywany jest indywidualny plan terapii.

DIAGNOZA ODRUCHÓW DR MASGUTOWEJ

Diagnostyka odruchów dynamicznych i posturalnych obejmuje badanie prawidłowości funkcjonowania sensomotorycznego koła odruchowego, kierunku ruchu w reakcji odruchowej, siły reakcji odruchowej (prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowo-ścięgnistego), symetrii w motorycznej reakcji oraz czasu trwania reakcji. Diagnoza odbywa się na dwóch spotkaniach połączonych z wywiadem.

DIAGNOZA WYBIÓRCZOŚCI POKARMOWEJ

Diagnoza składa się z kilku elementów. Na początku rodzic musi wykonać odpowiednie badania krwi dziecka. Następnie wypełnić kwestionariusz z zakresu wybiórczości pokarmowej. Dopiero wtedy rodzic zapraszany jest na wywiad. Kolejnym krokiem jest spotkanie z neurologopedą. Na trzecim spotkaniu odbywa się omówienie planu terapeutycznego. Jeśli zachodzi taka konieczność, dziecko rozpoczyna terapię.

DIAGNOZA TOMATISA I JOHANSENA

Diagnozy odbywają się za pomocą audiometrów. Ponadto dziecko wykonuje różne testy, na podstawie których dobierany jest program terapeutyczny.