DIAGNOZY

DIAGNOZA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Składa się z trzech spotkań oraz omówienia diagnozy. Na pierwszym spotkaniu terapeuta przeprowadza obszerny wywiad z rodzicem (trwający ok. 50 minut). Ponadto rodzic dostaje do wypełnienia kwestionariusz sensomotoryczny. Drugie i trzecie spotkanie odbywa się z dzieckiem i terapeutą. Podczas spotkań wykonuje się testy i obserwacje z zakresu integracji sensorycznej.

 

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Diagnoza obejmuje badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego, funkcji połykowej, oddechowej, badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej, kinestezji mowy (czucia ułożenia narządów mowy właściwego poszczególnym głoskom), płynności mowy i prozodii mowy (rytmu, melodii, akcentu), badanie emisji głosu oraz ocenę funkcji głosowej.

 

DIAGNOZA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Diagnoza dzieci i niemowląt z zakresu rehabilitacji obejmuje ocenę jakości wzorców ruchowych, postawy i stóp, ocenę odruchów niemowlęcych oraz motoryki spontanicznej.

 

M-CHAT-RF NARZĘDZIE OCENIAJĄCE RYZYKO AUTYZMU DLA DZIECI W WIEKU 16-30 MIES.

M-CHAT-RF jest dwustopniowym narzędziem przesiewowym, przy pomocy którego można ocenić ryzyko wystąpienia autyzmu jako niskie, średnie lub wysokie.

 

FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 6 LAT

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa jest metodą diagnostyczną opierającą się na obserwacji, analizie i interpretacji zachowania dziecka. Diagnoza umożliwia wykrycie zaburzeń, opóźnień i deficytów w zakresie rozwoju mowy, funkcji manualnych, logice, inteligencji wzrokowej, rozumieniu liczb.

 

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii (lub ryzyka wystąpienia tych problemów) to badanie złożonych procesów poznawczych, które wpływają na umiejętność pisania i czytania. Podczas diagnozy badany jest poziom inteligencji ogólnej, pamięć wzrokowa i słuchowa, percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, koncentracja uwagi.