Super User  

 Regulamin zajęć w Sensorku (od 11.05.2020r.).

 

 1. Rodzic jest zobowiązany do zapewnienia dziecku (jeśli ukończyło 4. rok życia) indywidualnej osłony nosa i ust (maseczka lub przyłbica). Z tego obowiązku są zwolnione osoby niepełnosprawne.
 2. Rodzic przyprowadza na zajęcia tylko dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Przyprowadzając dziecko rodzic także powinien być zdrowy.
 3. Jeżeli w domu dziecka przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas nie może ono uczestniczyć w zajęciach.
 4. Dziecko powinno znać i stosować zasady higieny tj.: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 5. Dziecko nie może zabierać do Sensorka żadnych zbędnych przedmiotów, zabawek.
 6. Dziecko powinno być przyprowadzane na zajęcia tylko przez jedną osobę (w poczekalni może przebywać tylko jeden opiekun dziecka).
 7. Po wejściu do Sensorka dziecko oraz rodzic muszą dezynfekować dłonie (po lewej stronie przy wejściu znajduje się płyn dezynfekcyjny).
 8. Należy przestrzegać zasady zachowania bezpiecznej odległości 2 metrów od innych osób przebywających w poczekalni. By to ułatwić i zapobiec gromadzeniu się, pomiędzy każdymi zajęciami będzie 10 minut przerwy. Przerwy te zostaną wykorzystane przez terapeutów na dezynfekcję powierzchni i sprzętu w sali oraz wietrzenie pomieszczeń i poczekalni.

 

Dodatkowe informacje:

- Pracownicy Sensorka będą zaopatrzeni w rękawiczki, przyłbice oraz płyn dezynfekcyjny do częstego stosowania.

- Codziennie po zajęciach, pomieszczenia Sensorka będą dezynfekowane specjalistycznym sprzętem (ozonatorem), a także płynem dezynfekującym.

 

 
Super User  

TERAPIA JEDZENIA

Terapia dla dzieci prezentujących trwały, negatywny wzorzec odmowy jedzenia. Terapię prowadzimy w ujęciu sensoryczno-motorycznym.

Celem terapii jest:

- niwelowanie lęku przed jedzeniem,

- oswajanie pokarmów,

- rozszerzanie repertuaru pokarmowego dziecka.

Terapia poprzedzona jest diagnozą wybiórczości pokarmowej.

 
Jomla  

ZAJĘCIA GRUPOWE

Masaż Shantala (0-1 rok)

cykl 3 spotkań/

1 spotkanie 1,5 godz.

350 zł/ 3 spotkania

Rozwijanki (2-4 lat)

1 spotkanie/ 50 min

50 zł

Emocjonki (4- lat)

1 spotkanie/ 50 min

50 zł

Mindfullnes –

trening uważności (7-13 lat)

1 spotkanie/ 50 min

50 zł

TUS – Trening umiejętności społecznych (4-18 lat)

1 spotkanie/ 50 min

50 zł

Szachy (4-18 lat)

1 spotkanie/ 50 min

80 zł / 3 spotkania

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza

3 spotkania/ 50 min

300 zł/ z opisem

240 zł/ bez opisu

 

WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza

3 spotkania/ 50 min

240 zł

 

NEUROLOGOPEDIA

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

REHABILITACJA

Bobath

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

FITS – terapia skolioz

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Funkcjonalna osteopatia i integracja

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

PNF

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Funkcjonalna stabilizacja kręgosłupa

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych dr. Masgutowej

 

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Masaż klasyczny, tensegracyjny, tkanek głębokich, Shantala

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Terapia krzyżowo-czaszkowa

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Trójwymiarowa manualna terapia stóp

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Globalna terapia stóp

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

BIOFEEDBACK

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza/ wywiad

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

TERAPIA RĘKI

Terapia

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

Diagnoza

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

TRENING SŁUCHOWY - TOMATIS

Diagnoza

1 spotkanie/ 60 min

60 zł

Terapia

I etap

II, III oraz kolejne etapy


60 min

21,5 godzin

26 godzin


50 zł

1075 zł

1300 zł


 

PROGRAM SOUNDSORY ®

Terapia

Czas trwania

Cena

I etap40 dni

(30 minut dziennie)


300 zł

(kaucja 1000zł)


 

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU JOHANSENA

Diagnoza

Roczna terapia


1 spotkanie/ 50 min

5 spotkań

100 zł

500 zl


Terapia

Roczna terapia

1 płyta na 8 tygodni

5 płyt

180-200 zł

900-1000 zł

 

BADANIE RYZYKA ZABURZEŃ AUTYZMU

Diagnoza

1 spotkanie/ 50 min

80 zł

 

COACHING RODZICIELSKI

Konsultacja

1 spotkanie/ 50 min

70 zł

 

 

 

 
Super User  

LECZENIE WAD POSTAWY I SKOLIOZ WG METODY FITS

FITS jest koncepcją autorską, która może być stosowana jako samodzielny system korekcji skolioz, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie dzieci do zabiegu operacyjnego, a także korekcja obręczy barkowej i miednicznej po zabiegach operacyjnych.

Biorąc pod uwagę dysfunkcje jakie towarzyszą skoliozie, autorzy koncepcji proponują indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od wielkości kąta skrzywienia oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii.


Koncepcja FITS obejmuje trzy istotne etapy terapii:

 • Badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS
 • Przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni
 • Budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie

 

Główne założenia koncepcji FITS:

 • Uświadomienie dziecku istniejącej deformacji kręgosłupa i tułowia, oraz wskazanie kierunku korekcji skoliozy
 • Relaksacja struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny
 • Poprawa segmentalnej kifotyzacji kręgosłupa piersiowego
 • Nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych
 • Wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia
 • Nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego
 • Torowanie prawidłowego trójpłaszczyznowego oddechu korekcyjnego w pozycjach fizjologicznych
 
Super User